Huurreglement

De huurders van rijwielen of andere voertuigen, van welke aard ook, verbinden zich ertoe zich te gedragen naar volgende voorschriften en hiermee volledig in te stemmen:

 • De huurder moet zich onderwerpen aan de in voege zijn reglementen en weten op het wegverkeer.
 • De verhuurder verwerpt elke verantwoordelijkheid voor gebeurlelijke ongevallen en gevolgen van nadien, evenals schade toegebracht door de huurder aan derden, openbaar of privédomein.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtredingen of diefstal. De herstellingskosten,genotsderving en waardevermindering veroorzaakt door zijn fout,onvoorzichtigheid of nalatigheid vallen ten laste van de huurder.
  Bij verlies, diefstal of een geval van totaalschade zal de huurder een schadevergoeding moeten betalen, welke overeenkomt met de verkoopswaarde van het voertuig op de dag van de feiten.
 • De huurder wordt geacht het voertuig bij vertrek te hebben nagezien en het in onberispelijke staat te hebben bevonden. Alle schade zal onmiddellijk aan de verhuurder betaald worden.
 • Het is ten strengste verboden:
  • De stoeprand op en af te rijden.
  • Met de voertuigen te botsen; tegen elkaar, derden of enige andere openbare of privé – eigendommen.
  • Meerdere personen te vervoeren dan de voorziene zitplaatsen.
  • Op het strand, in modder of in de duinen te rijden.
  • Een vergoeding van minimum 25 euro zal worden aangerekend indien één van voorgaande feiten toch wordt vastgesteld.
  • Bij misbruik en/of wangedrag heeft de verhuurder het recht om het voertuig onmiddellijk terug te eisen zonder terugbetaling van het huurgeld.
  • De huurder zal in geen geval het voertuig ter beschikking stellen aan derden.
  • Vooraf betaalde huursommen zijn in geen enkel geval terugvorderbaar, ze zijn door de verhuurder als verworven aanzien.
  • Alleen de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd om te oordelen over eventuele geschillen.

Fietsenverhuur Mike

Fietsenverhuur Mike is gelegen op de Zeedijk-Albertstrand 460. Tussen het Knokse casino en de RBSC zeilclub van Duinbergen (De Wandelaar).

Nuttige info

Betaalmogelijkheden

nl_BENL